Aktualności

Podział Spółki CIECH Sarzyna

W ramach Koncepcji Reorganizacji CIECH Sarzyna, prowadzącej obecnie działalność obejmującą dwa obszary, przeznaczone do wyodrębnienia – BU Agro i BU Żywice – zarządy CIECH Sarzyna i CIECH Żywice przyjęły w dniu 31 października 2019 r. Plan Podziału, w którym uzgodniono podział spółki CIECH Sarzyna poprzez wydzielenie BU Żywice do CIECH Żywice.

W konsekwencji powyższego CIECH Sarzyna stanie się spółką sub-holdingową w ramach BU Agro, zaś CIECH Żywice stanie się spółką sub-holdingową w ramach BU Żywice. Plan Podziału podlega zatwierdzeniu przez odpowiednio walne zgromadzenie CIECH Sarzyna i zgromadzenie wspólników CIECH Żywice. Planowane jest, że podział CIECH Sarzyna nastąpi w dniu 2 stycznia 2020 r. Dokładna data podziału (wydzielenia) uzależniona jest jednak od stosownych rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS, na co Spółki uczestniczące w podziale nie mają wpływu.

Pełny Plan Podziału jest dostępny do pobrania tutaj oraz na stronie ciechzywice.pl

LISTA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH PRZECHODZĄCYCH DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - CIECH Żywice Sp. z o.o.

WYKAZ PRAW AUTORSKICH PRZECHODZĄCYCH DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - CIECH Żywice Sp. z o.o.

WYKAZ POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH W TOKU ZWIĄZANYCH Z PRAWAMI I OBOWIĄZKAMI PRZENOSZONYMI DO SPOŁKI PRZEJMUJĄCEJ - CIECH Żywice sp. z o.o.

LISTA UMÓW, PODLEGAJĄCYCH PRZENIESIENIU DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - CIECH Żywice sp. z o.o.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PODLEGAJĄCYCH PRZENIESIENIU DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - CIECH Żywice sp. z o.o.

WYPOSAŻENIE PRZECHODZĄCE DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - CIECH Żywice Sp. z o.o.

WYKAZ NALEŻNOŚCI PRZEKAZANYCH DO FAKTORA PODLEGAJĄCYCH PRZENIESIENIU DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - CIECH Żywice sp. z o.o.

WYKAZ WYNALAZKÓW, PRZECHODZĄCYCH DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - CIECH Żywice Sp. z o.o.

WYKAZ NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH PODLEGAJĄCYCH PRZENIESIENIU DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - CIECH Żywice sp. z o.o.

WYKAZ URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH DOZOROWI ZE STRONY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO – ŻYWICE

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ PODLEGAJĄCYCH PRZENIESIENIU DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - CIECH Żywice sp. z o.o.

LISTA PRACOWNIKÓW, PRZECHODZĄCYCH DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - CIECH Żywice Sp. z o.o.

WYKAZ ZNAKÓW TOWAROWYCH ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM RP NA RZECZ CIECH Sarzyna S.A., PODLEGAJĄCYCH PRZENIESIENIU DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - CIECH Żywice Sp. z o.o.

LISTA RACHUNKÓW BANKOWYCH PRZECHODZACYCH DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - CIECH Żywice Sp. z o.o.

LISTA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH, POZWOLEŃ, KONCESJI, PODLEGAJĄCYCH PRZENIESIENIU DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - CIECH ŻYWICE SP. Z O.O.

WYKAZ WEKSLI I HIPOTEK PRZECHODZĄCYCH DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - CIECH Żywice Sp. z o.o.

wstecz

Nowości

X