MCPA

MCPA TECHNICZNY

Nazwa chemiczna: MCPA (ISO); KWAS 4-CHLORO-O-TOLILOKSYOCTOWY
Zawartość: MIN 97%
CAS: 94-74-6
WE: 202-360-6
UN: 3077
Klasa zagrożenia w transporcie: 9
Dostępne opakowania: 25 kg, 600 kg

Zastosowanie:

Substancja jest stosowana do produkcji środków ochrony roślin o działaniu chwastobójczym. W procesie produkcji środków ochrony roślin, postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej karcie charakterystyki i w instrukcjach obowiązujących przy prowadzeniu procesu.

Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne:

 • stan skupienia: ciało stałe w formie granul
 • barwa: biała do kremowej
 • zapach: słaby, charakterystyczny
 • wartość pH (r-r wodny nasycony): 2,7
 • temperatura topnienia/krzepnięcia: 116,7 – 119,6 °C
 • początkowa temperatura wrzenia: 285 °C
 • temperatura zapłonu: 202,0°C (tygiel otwarty)
 • palność (ciała stałego, gazu): produkt niepalny wg kryteriów testu EEC A.10
 • prężność par (20°C): 4,25×10-4 Pa
 • gęstość bezwzględna (20°C): 1,407 g/ml
 • współczynnik podziału: n-oktanol/woda: log Pow = 1,9 (dla pH=4) ; -0,21 (dla pH=7)
 • temperatura samozapłonu: 420°C
 • temperatura rozkładu: 285 °C
 • właściwości wybuchowe: nie wykazuje
 • właściwości utleniające: nie wykazuje
 • rozpuszczalność: woda 0,67 g/dm3, metanol 621,0 g/dm3, aceton 454,6 g/dm3, n-oktanol 205,0 g/dm3, ksylen 15,8 g/dm3