MCPA 2EH

MCPA – 2EH TECHNICZNY

Nazwa chemiczna: ESTER 2-ETYLOHEKSYLOWY KWASU 4-CHLORO-O-TOLILOKSYOCTOWEGO
Zawartość: MIN 94%
CAS: 29450-45-1
WE: 249-636-2
UN: 3082
Klasa zagrożenia w transporcie: 9
Dostępne opakowania: 1000l, 200l

Zastosowanie:

Substancja jest stosowana do produkcji środków ochrony roślin o działaniu chwastobójczym oraz jako dodatek do przemysłowej produkcji materiałów hydroizolacyjnych. W procesie produkcji środków ochrony roślin, postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej karcie charakterystyki i w instrukcjach obowiązujących przy prowadzeniu procesu.

Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne:

 • stan skupienia: klarowna i jednorodna ciecz
 • barwa: brązowa
 • zapach: słaby, charakterystyczny
 • wartość pH: ok. 3,5 (1% dyspersja w wodzie w temp. 20°C)
 • początkowa temperatura wrzenia: rozkłada się przed osiągnięciem temperatury wrzenia
 • temperatura zapłonu: 136°C (tygiel zamknięty)
 • palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy
 • prężność par (20°C): 2,7×10-3 Pa
 • gęstość bezwzględna (20°C): 1,067 g/ml
 • współczynnik podziału n-oktanol/woda: log Pow = 1,9 (pH=4); -0,21 (pH=7) (dla MCPA)
 • temperatura samozapłonu: 280°C
 • temperatura rozkładu: 215°C
 • właściwości wybuchowe: nie wykazuje
 • właściwości utleniające: nie wykazuje
 • rozpuszczalność (20°C): woda 1,1 g/dm3 (pH=7) rozpuszczalny w typowych rozpuszczalnikach organicznych