MCPP

MEKOPROP TECHNICZNY

Nazwa chemiczna: KWAS (RS)-2-(4-CHLORO-O-TOLILOKSY)-PROPIONOWY
Zawartość: MIN 93%
CAS: 7085-19-0
WE: 230-386-8
UN: 3077
Klasa zagrożenia w transporcie: 9
Dostępne opakowania: 25 kg, 600 kg

Zastosowanie:

Substancja jest stosowana do produkcji środków ochrony roślin o działaniu chwastobójczym. W procesie produkcji środków ochrony roślin, postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej karcie charakterystyki i w instrukcjach obowiązujących przy prowadzeniu procesu.

Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne:

 • stan skupienia: ciało stałe w postaci lanej lub rozdrobnionej
 • barwa: beżowa do ciemnobeżowej
 • zapach: charakterystyczny
 • wartość pH (r-r wodny nasycony): < 7 (odczyn kwaśny)
 • temperatura topnienia/krzepnięcia: 90,4 °C
 • początkowa temperatura wrzenia: 250 °C
 • temperatura zapłonu: 192,0 °C (tygiel otwarty)
 • szybkość parowania: nie dotyczy
 • palność: produkt niepalny wg kryteriów testu EEC A.10
 • prężność par (20°C): 1,1·10-4 Pa
 • gęstość bezwzględna (20°C): 1,314 kg/dm3
 • współczynnik podziału n-oktanol/woda: log Pow = 2,59 (dla pH=4)
 • temperatura samozapłonu: brak samozapłonu do temperatury 750 °C
 • temperatura rozkładu: > 300 °C
 • właściwości wybuchowe: nie wykazuje
 • właściwości utleniające: nie wykazuje
 • rozpuszczalność: woda 0,57 g/dm3 (20°C, pH=3), metanol 904,0 g/dm3, aceton 660,0 g/dm3, n-oktanol 396,1 g/dm3, ksylen 150,3 g/dm3