MCPP-P

MEKOPROP-P TECHNICZNY

Nazwa chemiczna: KWAS (R)-2-(4-CHLORO-O-TOLILOKSY)PROPIONOWY
Zawartość: MIN 90%
CAS: 16484-77-8
WE: 240-539-0
UN: 3077
Klasa zagrożenia w transporcie: 9
Dostępne opakowania: 25 kg, 600 kg

Zastosowanie:

Substancja jest stosowana do produkcji środków ochrony roślin o działaniu chwastobójczym. W procesie produkcji środków ochrony roślin lub jako transportowany półprodukt wyodrębniany, postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej karcie charakterystyki i w instrukcjach obowiązujących przy prowadzeniu procesu.

Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne:

 • stan skupienia: ciało stałe w postaci lanej lub rozdrobnionej
 • barwa: beżowa do ciemnobeżowej
 • zapach: charakterystyczny
 • wartość pH (r-r wodny nasycony): < 7 (odczyn kwaśny)
 • temperatura topnienia/krzepnięcia: ok. 95 °C
 • palność: po zapaleniu płomieniem palenie nie rozprzestrzenia się
 • prężność par (20°C): 2,3·10-4 Pa
 • gęstość bezwzględna (20°C): ok. 1,31 g/ml
 • współczynnik podziału n-oktanol/woda: log Pow = 2,32 (20°C, pH=4)
 • temperatura samozapłonu: brak samozapłonu do temperatury 400 °C
 • temperatura rozkładu: 280 °C
 • właściwości wybuchowe: nie wykazuje
 • właściwości utleniające: ulega utlenieniu jedynie w kontakcie z KMnO4 w środowisku wodnym
 • rozpuszczalność: woda 4,05 g/dm3 (20°C, pH=4), metanol > 1000 g/dm3, aceton > 1000 g/dm3, octan etylu > 1000 g/dm3, n-oktanol 710 g/dm3, p-ksylen 314 g/dm3, n-heptan 8,65 g/dm3