MCPP-P 2EH

ESTER 2-ETYLOHEKSYLOWY MEKOPROPU-P TECHNICZNY

Nazwa chemiczna: ESTER 2-ETYLOHEKSYLOWY KWASU (R)-2-(4-CHLORO-O-TOLILOKSY)PROPIONOWEGO
Zawartość: MIN 90%
CAS: 861229-15-4
UN: 3082
Klasa zagrożenia w transporcie: 9
Dostępne opakowania: 200l, 1000l

Zastosowanie:

Substancja jest stosowana w ochronie roślin oraz jako dodatek do przemysłowej produkcji materiałów
hydroizolacyjnych. W procesie produkcji produktu, postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej karcie charakterystyki i w instrukcjach obowiązujących przy prowadzeniu procesu.

Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne:

 • stan skupienia: ciecz
 • barwa: ciemnobursztynowa do ciemnobrązowej
 • zapach: charakterystyczny
 • wartość pH: 3 - 5 (1% dyspersja wodna)
 • temperatura topnienia/krzepnięcia: poniżej minus 20 °C
 • początkowa temperatura wrzenia: 319,6 °C
 • temperatura zapłonu: 141,5 °C
 • prężność par (20°C): 2,94·10-3 Pa
 • gęstość bezwzględna (20°C): ok. 1,04 g/ml
 • współczynnik podziału n-oktanol/woda: log Pow > 8,2 (20°C) – wartość oszacowana na podstawie stosunku przybliżonej rozpuszczalności substancji w czystych rozpuszczalnikach
 • temperatura samozapłonu: 265 °C
 • lepkość dynamiczna: 24,5 mPas (20°C)
 • właściwości wybuchowe: nie wykazuje
 • właściwości utleniające: nie wykazuje
 • rozpuszczalność: woda: < 0,0066 mg/dm3 (w 20°C dla roztworów buforowych o pH = 4, 7 i 9)
 • rozpuszczalny w typowych rozpuszczalnikach organicznych

Potrzebujesz
porady specjalisty?

Skontaktuj się z nami

Tel. 515 078 882