MCPP-P n-oktyl

ESTER N-OKTYLOWY MEKOPROPU-P TECHNICZNY

Nazwa chemiczna: ESTER N-OKTYLOWY KWASU (R)-2-(4-CHLORO-O-TOLILOKSY) PROPIONOWEGO
Zawartość: MIN 88%
CAS: 66423-13-0
WE: 266-358-7
UN: 3082
Klasa zagrożenia w transporcie: 9
Dostępne opakowania: 200l, 1000l

Zastosowanie:

Substancja jest stosowana, jako dodatek do przemysłowej produkcji materiałów hydroizolacyjnych. W procesie produkcji substancji, postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej karcie charakterystyki i w instrukcjach obowiązujących przy prowadzeniu procesu.

Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne:

 • stan skupienia: ciecz
 • barwa: brązowa
 • zapach: charakterystyczny
 • temperatura topnienia/krzepnięcia: < - 60 °C*
 • początkowa temperatura wrzenia: >300 °C*
 • temperatura zapłonu: >170 °C
 • gęstość bezwzględna (20°C): ok. 1,04 g/ml
 • właściwości wybuchowe: nie wykazuje
 • właściwości utleniające: nie wykazuje
 • rozpuszczalność: woda: < 0,1 mg/dm3 (w 20°C 6,3<pH<6,6)*
 • rozpuszczalny w typowych rozpuszczalnikach organicznych

Potrzebujesz
porady specjalisty?

Skontaktuj się z nami

Tel. 515 078 882